Кои административни услуги търсим най-често от Общината!

Вторник, 16 Април 2013г
1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал;

Правно основание: чл. 88, ал. 1, т. 1 от ЗГР и във връзка с чл. 40, ал.1, изр. трето; ЗМДТ – чл. 110, 

ал.2;

Необходими документи: документи за самоличност на родителите; документи, удостоверяващи 

раждането; 

Срок за изпълнение: до 7 дни от раждане на детето - едновременно със съставяне на акта за 

раждане - издава се еднократно 

Такса: Безплатно 

2. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат; 

Правно основание: чл. 88, ал. 1, т. 1 от ЗГР във връзка с чл. 40, ал. 1, изр.трето, ЗМДТ чл. 110, 

ал.1, т. 4;

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,60 лв.; Б - 5,20 лв.; Е - 7,80 лв. 

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал; 

Правно основание: чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗГР и във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето, ЗМДТ –чл. 110, 

ал. 2, чл. 9 от СК;

Необходими документи:

1. декларация, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 от СК;

2. медицинско свидетелство, че не страда от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от СК;

3. декларация, че е осведомен за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от СК.

 Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, те 

представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е 

сключен брачен договор, те представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора 

и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на 

Нотариалната камара и района му на действие.

4. Документи за самоличност на младоженците и кумовете;

Срок за изпълнение: веднага след подписване на акта за граждански брак - издава се 

еднократно.12

 Такса: Безплатно.

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат; Правно основание: 

чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗГР и във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето, ЗМДТ чл. 110, ал.1, т. 4;

Необходими документи: 

 искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,60 лв.; Б - 5,20 лв.; Е - 7,80 лв. 

5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път;

Правно основание: : чл. 88, ал. 1, т. 3 от ЗГР и във връзка с чл. 40, ал.1, изр. трето; ЗМДТ – чл. 

110, ал.2;

Необходими документи: лична карта на обявител и документи, удостоверяващи смъртта;

Срок за изпълнение: Веднага при съставяне на акт за смърт 

Такса: Безплатно.

6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт;

Правно основание: чл. 88, ал. 1, т. 3 от ЗГР във връзка с чл. 40, ал. 1, изр.трето, ЗМДТ чл. 110, 

ал.1, т. 4;

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,60 лв.; Б - 5,20 лв.; Е - 7,80 лв. 

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/ акт за 

раждане или акт за смърт/; 

Правно основание: чл. 88, ал. 4 и чл. 24 от ЗГР, ЗМДТ – чл. 110, ал. 1, т. 3;

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,60 лв.; Б - 5,20 лв.; Е - 7,80 лв. 

8. . Заявяване на нов постоянен адрес; 

Правно основание: чл. 92 и чл. 95 от ЗГР, ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 8;

Необходими документи: 

 • документ за самоличност; 

• заявление за постоянен адрес по образец;

 документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

• квитанция за платена такса; 

• удостоверение за раждане; 

• документ за семейно положение - удостоверение за гр. брак или за развод; 

• удостоверения за раждане на деца;

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;

Срок за изпълнение: веднага 

Такса: 1,90 лв.

9. Издаване на удостоверение за заявен постоянен адрес;

Правно основание: чл. 24, чл. 95 и чл. 106 от ЗГР, ЗМДТ – чл. 110, ал. 1,т.8;

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,70 лв.; Б - 5,40 лв.; Е - 8,10 лв.

10. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес;

Правно основание: чл. 24, чл. 95 и чл. 106 от ЗГР, ЗМДТ – чл. 110, ал. 1, т.8

Необходими документи: 13

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,70 лв.; Б - 5,40 лв.; Е - 8,10 лв.

11. Заявяване на нов настоящ адрес;

Правно основание: чл. 92 и чл. 96 от ЗГР, ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 8;

Необходими документи: 

• документ за самоличност; 

• адресна карта за настоящ адрес по образец;

 документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

• квитанция за платена такса;

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;

Срок за изпълнение: Веднага 

Такса: 1,90 лв.

12. Издаване на удостоверение за заявен настоящ адрес;

Правно основание: Правно основание: чл. 24, чл. 91 и чл. 106 от ЗГР, ЗМДТ – чл. 110, ал. 1, т. 8;

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,70 лв.; Б - 5,40 лв.; Е - 8,10 лв.

13. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес;

Правно основание: Правно основание: чл. 24, чл. 91 и чл. 106 от ЗГР, ЗМДТ – чл. 110, ал. 1, т. 8;

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,70 лв.; Б - 5,40 лв.; Е - 8,10 лв.

14. Издаване на удостоверение за наследници; 

Правно основание: чл. 24 и чл. 106, ал. 1, т.1, във връзка с чл. 5, т. 2 от ЗГР, от чл. 5 до чл. 12 от 

Закона за наследството, ЗМДТ – чл. 110, ал. 1, т. 1;

 Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение за наследници(по образец) - подава се от пряк 

наследник;

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 3,00 лв.; Б - 6,00 лв.; Е - 9,00 лв. 

15. Издаване на удостоверение за семейно положение и семейно положение, съпруг/а и 

деца;

Правно основание:чл. 24 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 от ЗГР, ЗМДТ – чл. 110, ал. 

1, т. 6;

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец)

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,30 лв.; Б - 4,60 лв.; Е - 6,90 лв. 

16. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

Правно основание: чл. 24 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 106, ал.1, т. 1 от ЗГР, ЗМДТ – чл. 

110, ал. 1, т. 7;

 Необходими документи: 14

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

• документ за самоличност; 

• квитанция за платена такса; 

• документи за гражданско състояние, доказващи родствените връзки - ако е 

необходимо да се докаже родствена връзка, която не е отразена в регистрите за 

населението на Община Свищов; 

• нотариално заверено пълномощно /в случаи на искане от друго лице/;

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,30 лв.; Б - 4,60 лв.; Е - 6,90 лв.

17. Удостоверение за родените от майката деца

Правно основание: чл. 24 от ЗГР; ЗМДТ – чл. 110, ал. 1, т.12;

Необходими документи:

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 Документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден;

Такси: Об - 2,70 лв.; Б - 5,40 лв.; Е - 8,10 лв. 

18. Издаване на удостоверение за правно ограничение; 

Правно основание: чл. 24 и чл. 106 от ЗГР, СК, ЗМДТ – чл. 110, ал. 1, т. 12;

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 Документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,60 лв.; Б - 5,20 лв.; Е - 7,80 лв.

19. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена;

Правно основание: чл. 24 и чл. 106, ал.1, т.1, във връзка с чл. 5, т. 1 от ЗГР, ЗМДТ чл. 110, ал. 1, 

т. 2;

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец)

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,80 лв.; Б - 5,60 лв.; Е - 8,40 лв. 

20. Удостоверения за вписване в регистъра на населението; 

Правно основание: чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗГР, ЗМДТ – чл. 110, ал. 1, 

т.12;

Необходими документи:

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 Документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

• удостоверение за разрешено постоянно пребиваване от РДВР, при първо заявяване на 

постоянен адрес; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,70 лв.; Б - 5,40 лв.; Е - 8,10 лв.

21. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина;

Правно основание: чл. 24 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 от ЗГР, , ЗМДТ – чл. 110, ал. 

1, т. 1, т. 6, т. 11;

 Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец)

 документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/; 

Когато едно от лицата, желаещи да сключат граждански брак, е чужд гражданин, се 

представят и следните документи:

 преведено и легализирано удостоверение за семейно положение на чуждия 

гражданин;15

 Преведено, нотариално заверено писмено съгласие на чуждия гражданин, за вписване 

на личните му данни в утвърдения образец;

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,70 лв.; Б - 5,40 лв.; Е - 8,10 лв.

22. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване 

на граждански брак в Република България; 

Правно основание: : чл. 24 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 от ЗГР, , ЗМДТ – чл. 110, 

ал. 1, т. 1, т. 6, т. 11;

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 документи за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;

 декларация по чл. 21, ал.2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на 

регистъра на населението; 

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,70 лв.; Б - 5,40 лв.; Е - 8,10 лв. 

23. Припознаване на родено извънбрачно дете; 

Правно основание: чл. 49 от ЗГР, чл. 65 от СК 

Необходими документи: 

• Документи за самоличност на припознаващия и родителя; 

• Удостоверение за раждане на детето - оригинал; 

• Заявление по образец или нотариално заверена декларация; 

Срок за изпълнение: 3 месеца след подаване на заявлението; 

Такси: Безплатно.

24. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина; 

Правно основание: чл. 106, ал.1, т.1 от ЗГР, Правилник за легализациите, заверките и преводите 

на документи, ЗМДТ – чл. 110, ал.1, т. 11

Необходими документи: 

• документ за самоличност; 

• документ по гражданската регистрация, издаден от общината 

Срокове за изпълнение: до 3 /три/ работни дни 

Такси: 5,00 лв. 

25. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР; 

Правно основание: чл. 19 от ЗГР;

Необходими документи: 

• документ за самоличност; 

• заявление по образец с нотариална заверка на подпис 

Срок за изпълнение: до 1 месец 

Такса: Безплатно 

26. Промяна в актове за гражданско състояние по административен път;

Правно основание: чл. 76 от ЗГР и ЗМДТ – чл. 110, ал. 2, т. 4 и т. 7

Необходими документи: 

• заявление свободен текст;

 заявление за самоличност;

• копия на документи, от които се вижда името с което се води; 

Срок за изпълнение: до 3 работни дни 

Такса: 2,60 лв., ако се издава дубликат от акт за раждане или от акт за граждански брак след 

корекцията 

27. Издаване на заверен препис или фотокопие от актове за гражданско състояние;

Правно основание: чл. 106, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 102, ал. 1, т. 3 от ЗГР, ЗМДТ – чл. 110, ал. 

1, т. 13

Необходими документи: 

 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по 

образец);

 Документ за самоличност; 

 квитанция за платена такса; 

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;

Срокове за изпълнение: Обикновена - 7 дни; Бърза - 3 дни; Експресна - до 1 работен ден 

Такси: Об - 2,60 лв.; Б - 5,20 лв.; Е - 7,80 лв.

28. Издаване на заповед за образуване на настойнически дела; 

Правно основание: чл. 153 СК 

Необходими документи: 

• заявление от настойниците /попечителите/; 

■ нотариално заверени декларации на лицата, че са съгласни да бъдат настойници /попечители/; 16

• препис от влязло в сила решение на съда за поставяне на лице под запрещение или препис-

извлечение от смъртен акт на родители за непълнолетни деца; 

Срок за изпълнение: до 1 месец 

Такса: Безплатно. 

29. Заявление за установяване на наличието на българско гражданство;

Правно основание: Наредба № 1от 19 февруари 1999 г за прилагане на глава пета от Закона за 

българското гражданство.

 Необходими документи: 

• заявление по образец; 

• документ за самоличност; 

• копие от акт за раждане; 

• копие от регистъра за населението, преди изселване на лицето; 

• 2 бр. снимки; 

• квитанция за платена такса по сметка на Министерство на правосъдието Срок за изпълнение: 

до 1 работен ден 

Такса: Безплатно.

30. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции;

Правно основание: чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗГР 

Необходими документи: 

• Писмо от съответната инстанция, в което да е описано законовото основание за исканите данни 

или документи. 

Срок за изпълнение: До 7 работни ден 

Такса: Безплатно 

31. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или 

друг орган;

Правно основание: чл.621 от ГПК; КМЧП;

Необходими документи:

 Заявление до кмета на общината – свободен текст;

 Декларация по чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП;

 документ за самоличност; 

 преведено и легализирано съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или 

друг орган;

 нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/;

 Срок за изпълнение: до един месец;

 Такса: Безплатно.

 

 

Препоръчваме ви

Още актуални новини