За какво не се изисква разрешение от общината

Вторник, 16 Април 2013г
НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА:

1. Външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;

2. Подменяне на покривни материали;

3. Вътрешни преустройства, при които:

- не се засяга конструкцията на сградата;

- не се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи

зидове и направа на отвори в тях, които засягат конструкцията на сградата;

- не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;

4. Текущ ремонт на:

- сгради, постройки, съоръжения и инсталации;

- елементите на техническата инфраструктура, с който не се променят трасета 

и технически характеристики;

- пътища, с който не се променя конструкцията на пътното платно;

5. Паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;

НЕ СЕ ИЗИСКВА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА:

1. Стопански постройки със селскостопанско предназначение и 

строежите от допълващото застрояване, освен ако с решение на 

Общинския съвет е предвидено друго;

2. Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на 

съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически 

надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически 

надзор";

3. Оранжерии с площ до 200 кв. м;

4. Басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти; 

5. Подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в 

основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;;

6. Ремонт на елементите на техническата инфраструктура;

7. Огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над 

прилежащия терен;8. Изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. 

м;

9. Пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 

кв.м

10. Строежите по чл. 55 от ЗУТ;

11. Остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените 

към първостепенната улична мрежа.

Препоръчваме ви

Още актуални новини