Как ще се извършват пътуванията от Свищов към областните центрове

Събота, 21 Март 2020г

 З А П О В Е Д


№ 404 РД-01-03

гр. Свищов, 20.03.2020 г.На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка – разпространение на COVID-19 на територията на страната,


Н А Р Е Ж Д А М:


1. Пътувания на лица към областните центрове (извън упоменатите в т. I, т. 3 от заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването) да се предприемат само в случаи на неотложност – по спешност.

2. В случаите по т. 1, на лицата да се издава служебна бележка въз основа на собственоръчно попълнено искане-декларация по образец.

3. Служебна бележка по т. 2, да се издава, както следва:

• За жители на гр. Свищов – в Кол-центъра на Община Свищов;

• За жители на населените места на община Свищов – от съответния кмет на кметство или кметски наместник, всеки ден от 7.00 ч. до 20.00 ч.


Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.


ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ


Препоръчваме ви

Още актулани новини